התמצאות באתר

עשינו מאמץ גדול כדי שהשימוש באתר יהיה אינטואיטיבי וקל. אם בכל זאת עולות שאלות, אנא היעזרו בסדרת הסרטונים שיצרנו: כניסה או רישום לאתר, התמצאות ואיתור סרטים וכן רכישה וגישה לסרטים שלכם.

יצירת מקטעים מסרטים

ניתן לבודד קטעים ולגשת אליהם בקליק. הדבר חוסך את הצורך לחפש את הנקודה המדויקת בזמן שיעור, פרזנטציה או הרצאה. כמו כן ניתן לשלוח קישור למיקטע לסטודנטים או במסגרת עבודה המוגשת.
אפשר ליצור מספר בלתי מוגבל של מקטעים עבור כל סרט

איתור סרטים והמלצות

כניסה קלה לאתר